HOME2019

 เกียรติประวัติ/ผลงานการแข่งขัน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

        

00000000000000000

     4 ปี 4 รางวัลสูงสุด รางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับชาติ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ กิจกรรม “ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ 4-6   ประจำปีการศึกษา  2556 – 2559 (2 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับม.ต้น และ 2 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับม.ปลาย)

                2559  รางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
                2558  รางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
                2557  รางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
                2557  รางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
                2556  รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

000000000000000000000000000000000000000000000000

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับชาติ ระดับ ม.ปลาย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปี 2559

 

       ผลงานและความสำเร็จในกิจกรรมการแข่งขัน

      นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานช่าง) โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ได้เป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2560  ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตและอาคารยิมเนเซี่ยม 4-6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผลการแข่งขันได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศชนะเลิศ การแข่งขันกิจกรรม “ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น” ระดับชั้น ม.4-6 

      ประกาศผลคะแนนการแข่งขัน    

    นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

                1. นายสุรชัย โชกศรี                            นักเรียนชั้น ม.5
                2. นายวิทยา  นาคลา                           นักเรียนชั้น ม.5
                3. นายรังสิมันต์  ผ่องใส                       นักเรียนชั้น ม.5

    ครูผู้ฝึกสอน  นายสมพร  รัตนวัตร์ และว่าที่ร้อยเอกเกียรติศักดิ์  คุณกัณหา

0000000

000000…………………………………………………………..

 เกียรติประวัติ/ผลงานการแข่งขัน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปี 2558

logo65

        6 รางวัลเหรียญทองการแข่งขันกิจกรรม “การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น”ระดับชั้น ม.1 – ม.3 และ ม.4 – ม.6

“รางวัลสูงสุด รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับชาติ ปีที่ 2
ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3″

 

 

ผลงานและความสำเร็จในกิจกรรมการแข่งขัน 

     1) รางวัล 1 เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันกิจกรรม “ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65  ชั้น ม.1-3 ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2559  ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา จังหวัดนครปฐม

      ผลการแข่งขัน ระดับม.ต้น   hot

IMG_h02r

IMG_h01r

    นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

                1. นายจักรพันธ์ พวงอ้อ                      นักเรียนชั้น ม.3  
                2. นายวันชัย สำรวมจิต                       นักเรียนชั้น ม.3
                3. นายศุภกิจ หล้าภา                          นักเรียนชั้น ม.3

    ครูผู้ฝึกสอน  นายมีรัตน์  ฆ้องคำ และ นายไพบูลย์  มุมอ่อน

   2) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จ.สุรินทร์ 

           2.1) รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันกิจกรรม “ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น”  ระดับชั้น ม. 1-3

      ผลการแข่งขัน ระดับม.ต้น   hot

SONY DSC

IMG_h04r

    นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

                1. นายจักรพันธ์ พวงอ้อ                      นักเรียนชั้น ม.3  
                2. นายวันชัย สำรวมจิต                       นักเรียนชั้น ม.3
                3. นายศุภกิจ หล้าภา                          นักเรียนชั้น ม.3

    ครูผู้ฝึกสอน  นายมีรัตน์  ฆ้องคำ และ นายไพบูลย์  มุมอ่อน

           2.2) รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 5 การแข่งขันกิจกรรม “ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น” ระดับชั้น ม. 4-6  

      ผลการแข่งขัน  ระดับม.ปลาย   hot

IMG_h07r

IMG_h08r

   นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

                1. นายทสพร   คนสันต์                        นักเรียนชั้น ม.5  
                2. นายสุรชัย โชกศรี                            นักเรียนชั้น ม.4
                3. นายอานนท์ ฤทธิเดช                       นักเรียนชั้น ม.4

   ครูผู้ฝึกสอน  นายสมพร  รัตนวัตร์ และว่าที่ร้อยเอกเกียรติศักดิ์  คุณกัณหา

     3)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต สพม.25 ครั้งที่ 65 ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2558  ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น 

          3.1)  เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันกิจกรรม “ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น” ระดับชั้น ม.1-3 

    ผลการแข่งขัน  ระดับม.ต้น   hot

IMG_h05r

IMG_h06r

     นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

                1. นายจักรพันธ์ พวงอ้อ                      นักเรียนชั้น ม.3  
                2. นายวันชัย สำรวมจิต                       นักเรียนชั้น ม.3
                3. นายศุภกิจ หล้าภา                          นักเรียนชั้น ม.3

    ครูผู้ฝึกสอน  นายมีรัตน์   ฆ้องคำ  และ นายไพบูลย์  มุมอ่อน

          3.2)  เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันกิจกรรม “ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น” ระดับชั้น ม.4-6 

    ผลการแข่งขัน  ระดับม.ปลาย  hot

SONY DSC

SONY DSC

   นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

                1. นายทสพร   คนสันต์                        นักเรียนชั้น ม.5  
                2. นายสุรชัย โชกศรี                            นักเรียนชั้น ม.4
                3. นายอานนท์ ฤทธิเดช                       นักเรียนชั้น ม.4

    ครูผู้ฝึกสอน  นายสมพร  รัตนวัตร์ และว่าที่ร้อยเอกเกียรติศักดิ์  คุณกัณหา

           3.3) รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรม “โครงงานอาชีพ “ ระดับชั้น ม.4-6 

    ผลการแข่งขัน   ระดับม.ปลาย  hot

IMG_h00r

   นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

                1. นายพิรุณ ภาไพฑูรย์                        นักเรียนชั้น ม.6  
                2. น.ส.สุวรรณี ล้อสินคำ                      นักเรียนชั้น ม.6
                3. น.ส.วิชุดา แก้วหาญ                        นักเรียนชั้น ม.6

    ครูผู้ฝึกสอน  ว่าที่ร้อยเอกเกียรติศักดิ์  คุณกัณหาและนายไพบูลย์  มุมอ่อน

 

………………………………………………………..

การเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก

การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560

        การร่วมแสดงผลงานและแข่งขันในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม -7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ. ศูนย์ประชุมและแสดงนิทรรศการไบเทค บางนา

       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ร่วมกันส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง “เครื่องตัดฝานผัก-ผลไม้ 2 IN 1 เพื่อขอรับรางวัลโครงการ “รางวัลนักคิดประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2560 และทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ทำการพิจารณาคัดเลือกในรอบแรก และตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นแล้วเห็นว่าผลงานสิ่งประดิษฐ์เป็นประโยชน์และมีคุณภาพ วช. จึงขอให้ผลงานดังกล่าวเข้าร่วมจัดแสดงในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2560

  นักเรียนผู้เข้าร่วมแสดงผลงานและแข่งขัน ระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

                1. เด็กชายสุรพล แสงอ่อน                               นักเรียนชั้น ม.2/9
                2. เด็กชายเอกรินทร์ แนวหล้า                          นักเรียนชั้น ม.2/9
                3. เด็กชายธีรภัทร ห่มขวา                                นักเรียนชั้น ม.2/9

  ครูผู้ควบคุม  ว่าที่ร้อยเอกเกียรติศักดิ์  คุณกัณหา และ ว่าที่ ร.ต.สถิตย์พงษ์   ศรีจิวังษา 

นักเรียนที่เข้าร่วมนำเสนอผลงาน และครูผู้ควบคุม

นักเรียนที่เข้าร่วมนำเสนอผลงาน + มาสคอร์ด วช.

พี่ๆที่นำผลงานมาเข้าแข่งขันด้วยกัน

สาธิตการทำงานของสิ่งประดิษฐ์ต่อผู้เข้าชม

มีผู้สนใจในผลงาน มาก..มาย

……………………………………………………………………………………………..

0000000000000000000000

สำนักจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 7
จังหวัดขอนแก่น ปี 2558

       1) กิจกรรมการแข่งขัน”โครงงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้าน” ชื่อผลงาน “เตาพลังงานชีวมวล” วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

  • รางวัลชนะเลิศ   hot
  • เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าแข่งขันระดับประเทศ ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาค 10 จังหวัดขอนแก่น

 g-04

        นักเรียนผู้เข้าแข่งขันระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

  1. นายพิรุณ   ภาไพฑูรย์                       นักเรียนชั้น ม. 6/10
  2. นายจักรรินทร์   หยาดเกษมศักดิ์        นักเรียนชั้น ม. 4/1
  3. นายวันเฉลิม   คำเบ้า                        นักเรียนชั้น ม. 4/5

       ครูผู้ฝึกสอน   ว่าที่ ร.อ.เกียรติศักดิ์ คุณกัณหา  และว่าที่ ร.ต.สถิตย์พงษ์ ศรีจิวังษา

………………………………………………………..

กิจกรรมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559

  1)  ชื่อผลงาน “เตาอบรุ่นไดโน”
      – รางวัลเกียรติบัตรการเข้าร่วมการแข่งขัน จัดโดยสำนักงานวิจัยแห่งชาติ วช. hot

g-10

    นักเรียนผู้เข้าแข่งขันระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

    1. นายพิรุณ ภาไพฑูรย์                     นักเรียนชั้น ม. 6/10

    2.นางสาวแวววิมล เกษมี                  นักเรียนชั้น ม. 5/10

    3.นายพูรศักดิ์ รัตโน                         นักเรียนชั้น ม. 4/10

    ครูผู้ฝึกสอน  ว่าที่ ร.อ.เกียรติศักดิ์ คุณกัณหา และนายไพบูลย์ มุมอ่อน

………………………………………………………..

  2)  ชื่อผลงาน “เตาพลังงานชีวะมวล”
        – รางวัลเกียรติบัตรการเข้าร่วมการแข่งขัน จัดโดยสำนักงานวิจัยแห่งชาติ วช. hot

           แข่งขัน วันที่  1 – 6  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559

g-08

    นักเรียนผู้เข้าแข่งขันระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

     1.นางสาวอมรรัตน์ อ่อนเหลา           นักเรียนชั้น ม. 6/9

     2.นางสาวจินตนา กำดี                    นักเรียนชั้น ม. 6/9

     3.นายปฏิภาณ อินทะแสง                นักเรียนชั้น ม. 4/9

      ครูผู้ฝึกสอน  ว่าที่ ร.อ.เกียรติศักดิ์ คุณกัณหา และนายสถิตย์พงษ์ ศรีจิวังษา

………………………………………………………..

สำนักจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 7
จังหวัดขอนแก่น ปี 2559

 1) กิจกรรมการแข่งขันโครงงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้าน 

    1.1)  ชื่อผลงาน “เตาอบรุ่นไดโน”
             – รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  เงินรางวัล 3,000 บ.  hot

g-13

      นักเรียนผู้เข้าแข่งขันระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

     1.นายพิรุณ ภาไพฑูรย์                    นักเรียนชั้น ม. 6/10

     2.นางสาวแวววิมล เกษมี                 นักเรียนชั้น ม. 4/10

      ครูผู้ฝึกสอน  นายไพบูลย์ มุมอ่อน และว่าที่ ร.อ.เกียรติศักดิ์ คุณกัณหา

………………………………………………………..

   1.2)  ชื่อผลงาน “เตาอบแห้งรุ่นไดโนฯ”
            – เกียรติบัตรรางวัลชมเชย  เงินรางวัล 2,000 บ.  hot

g-16

      นักเรียนผู้เข้าแข่งขันระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

     1.เด็กชายวุฒิกร ตันสิทธิ                  นักเรียนชั้น ม. 2/4

     2.เด็กหญิงเกศริน เผ่าภูเวียง             นักเรียนชั้น ม. 2/4

     3.เด็กหญิงปิยะนุช ต้นลำภู                นักเรียนชั้น ม. 2/4

      ครูผู้ฝึกสอน  นายสมพร รัตนวัตร์ และว่าที่ ร.อ.เกียรติศักดิ์ คุณกัณหา

………………………………………………………..

  1.3)  ชื่อผลงาน “เตาพลังงานชีวะมวลรุ่นไดโนฯ”
         – เกียรติบัตรรางวัลชมเชย  พร้อมเงินรางวัล 2,000 บ.  hot

g-09

      นักเรียนผู้เข้าแข่งขันระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

     1.นางสาววิชุดา แก้วหาญ                  นักเรียนชั้น ม. 6/9

     2.นางสาวสุวรรณี ล้อสินคำ                นักเรียนชั้น ม. 6/9

     3.นายปฏิภาณ    อินทะแสง               นักเรียนชั้น ม. 5/8

      ครูผู้ฝึกสอน  ว่าที่ ร.อ.เกียรติศักดิ์ คุณกัณหาและว่าที่ ร.ต.สถิตย์พงษ์ ศรีจิวังษา

 

………………………………………………………..

ความสำเร็จในผลงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

6  รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
การแข่งขันกิจกรรม “การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น”
ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 และ 4 – 6

“รางวัลสูงสุด 2 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับชาติ”

          1) รางวัล 2 เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันกิจกรรม “ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64   ระดับชั้น ม. 1-3 และม.4-6 ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารอิมแพ็คชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

    ผลการแข่งขัน  ระดับม.ต้น   ระดับม.ปลาย  hot

2559-07-30 11_15_09-Document1 - Microsoft Word

          2) รางวัล 2 เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันกิจกรรม “ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น”  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ระดับชั้น ม. 1-3 และม.4-6 ระหว่างวันที่ 8-13 ธันวาคม 2557  ณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  จ.สกลนคร

    ผลการแข่งขัน   ระดับม.ต้น   ระดับม.ปลาย  hot

2559-07-30 11_23_54-Document1 - Microsoft Word

          3) รางวัล 2 เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันกิจกรรม “ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น”  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เขต สพม.25 ครั้งที่ 64 ระดับชั้น ม. 1-3 และม.4-6 ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2557  ณ  โรงเรียนเทพศิรินทร์ จ.ขอนแก่น

    ผลการแข่งขัน  ระดับม.ต้น   ระดับม.ปลาย  hot

2559-07-30 11_28_15-Document1 - Microsoft Word

         นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ระดับขั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3

               1. นายเปรมศักดิ์   หงส์ทอง                นักเรียนชั้น ม.3
               2. นายพิพัฒน์พงษ์  ม่วงลาด               นักเรียนชั้น ม.3 
               3. นายรังสิมันต์  ผ่องใส                      นักเรียนชั้น ม.3

         ครูผู้ฝึกสอน  นายมีรัตน์ ฆ้องคำ และนายไพบูลย์  มุมอ่อน

         นักเรียนผู้เข้าแข่งขันระดับขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6

               1. นายพิรุณ  ภาไพฑรูย์                      นักเรียนชั้น ม.5  
               2. นายทสพร   คนสันต์                       นักเรียนชั้น ม.4
               3. นายพงษ์สันต์  บุญไตร                    นักเรียนชั้น ม.4

         ครูผู้ฝึกสอน นายสมพร รัตนวัตร์ และว่าที่ร้อยเอกเกียรติศักคิ์  คุณกัณหา

 

………………………………………………………..

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 63

  ปีการศึกษา 2556

ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557 
ณ  อาคารอิมแพ็คชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

ผลงานและความสำเร็จ ในกิจกรรมการแข่งขัน 

        รางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1″  การแข่งขันกิจกรรม “ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น” ระดับชั้น ม.1-3 

         ผลการแข่งขัน   click-1

A-004

          นักเรียนผู้เข้าแข่งขันระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

               1. นายทสพร   คนสันต์                     นักเรียนชั้น ม.3/7
               2. นายปรมินทร์  เดชโฮม                   นักเรียนชั้น ม.3/7
               3. นายณรงค์ศักดิ์  วงษ์ปัญญา           นักเรียนชั้น ม.3/7

          ครูผู้ฝึกสอน  นายมีรัตน์   ฆ้องคำ และ นายสมพร  รัตนวัตร์

…………………………………………………………..

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63

  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556

ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2556 
ณ  จังหวัดนครพนม – จังหวัดมุกดาหาร

ผลงานและความสำเร็จ ในกิจกรรมการแข่งขัน

        รางวัล เหรียญทองชนะเลิศ”  การแข่งขันกิจกรรม “ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น” ระดับชั้น ม.1-3 

         ผลการแช่งขัน click-1

A105

          นักเรียนผู้เข้าแข่งขันระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

               1. นายทสพร   คนสันต์                     นักเรียนชั้น ม.3/7
               2. นายปรมินทร์  เดชโฮม                   นักเรียนชั้น ม.3/7
               3. นายณรงค์ศักดิ์  วงษ์ปัญญา           นักเรียนชั้น ม.3/7

          ครูผู้ฝึกสอน  นายมีรัตน์   ฆ้องคำ และนายสมพร  รัตนวัตร์

…………………………………………………………..

logo_a4_sm-kkn

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63

  ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต.25 ปีการศึกษา 2556

ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2556 
ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น

ผลงานและความสำเร็จ ในกิจกรรมการแข่งขัน 

       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานช่าง) ได้จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต สพม.25 ครั้งที่ 63 ในครั้งนี้ จำนวน 4 รายการ สรุปผลการแข่งขัน ได้ดังนี้

       1) รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

      ผลการแข่งขัน click-1

A300-5

              นักเรียนผู้เข้าแข่งขันระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

               1. นายทสพร   คนสันต์                     นักเรียนชั้น ม.3/7
               2. นายปรมินทร์  เดชโฮม                   นักเรียนชั้น ม.3/7
               3. นายณรงค์ศักดิ์  วงษ์ปัญญา           นักเรียนชั้น ม.3/7

              ครูผู้ฝึกสอน   นายมีรัตน์   ฆ้องคำและ นายสมพร  รัตนวัตร์

       2) รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6

     ผลการแข่งขัน click-1

A404

                นักเรียนผู้เข้าแข่งขันระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

               1. นายเรวัตร    วีระโชติ                    นักเรียนชั้น ม.6/9
               2. นายคณิตย์    กระบุตรจอม            นักเรียนชั้น ม.6/9
               3. นายภูธเนศ    จ่าชัย                     นักเรียนชั้น ม.6/9

                 ครูผู้ฝึกสอน  นายมีรัตน์   ฆ้องคำและ นายไพบูลย์  มุมอ่อน

        3) รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

     ผลการแข่งขัน click-1

A502

                นักเรียนผู้เข้าแข่งขันระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

               1. นายณัฐฐิวัตน์    ฉลาดคิด               นักเรียนชั้น ม.3
               2. นายดำรงศักดิ์    สอนเคน               นักเรียนชั้น ม.3
               3. นายธนวิทย์       มุมอ่อน                นักเรียนชั้น ม.3

                ครูผู้ฝึกสอน   นายสมพร  รัตนวัตร์และ นายมีรัตน์   ฆ้องคำ

        4) รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6

      ผลการแข่งขัน click-1

A601

             นักเรียนผู้เข้าแข่งขันระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

               1. นายพิรุน    พาไพฑูรย์                   นักเรียนชั้น ม.4
               2. นายรุ่งทวี    ชำนิกุล                       นักเรียนชั้น ม.4
               3. นายวชิระ    เริงรื่น                          นักเรียนชั้น ม.4

                ครูผู้ฝึกสอน  นายสมพร  รัตนวัตร์และ นายไพบูลย์  มุมอ่อน

Powered by WordPress | Designed by: free WP themes | Thanks to hostgator coupon and Windows hosting