ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับเขต สพม.25

logo-khonkean65-58s

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65

ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  ปีการศึกษา 2558

ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2558 
ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น

      3  รางวัลเหรียญทอง  งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

          1)  เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันกิจกรรม “ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น”ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

    ผลการแข่งขัน  ระดับม.ต้น   click-1

IMG_1005_resize

IMG_1946_resize

ผลงานระดับขั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

           นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

               1. นายจักรพันธ์ พวงอ้อ                      นักเรียนชั้น ม.3
               2. นายวันชัย สำรวมจิต                       นักเรียนชั้น ม.3 
               3. นายศุภกิจ หล้าภา                          นักเรียนชั้น ม.3

           ครูผู้ฝึกสอน  นายมีรัตน์   ฆ้องคำ และนายไพบูลย์  มุมอ่อน

          2)  เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันกิจกรรม “ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  

    ผลการแข่งขัน   ระดับม.ปลาย  click-1

SONY DSC

SONY DSC

ผลงานระดับขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

            นักเรียนผู้เข้าแข่งขันระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

               1. นายทสพร   คนสันต์                        นักเรียนชั้น ม.5  
               2. นายสุรชัย โชกศรี                            นักเรียนชั้น ม.4
               3. นายอานนท์ ฤทธิเดช                       นักเรียนชั้น ม.4

           ครูผู้ฝึกสอน  นายสมพร  รัตนวัตร์ และว่าที่ร้อยเอกเกียรติศักคิ์  คุณกัณหา

          3) รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรม “กิจกรรมโครงงานอาชีพ “ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

    ผลการแข่งขัน   ระดับม.ปลาย  click-1

g-06

           นักเรียนผู้เข้าแข่งขันระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

               1. นายพิรุณ ภาไพฑูรย์                        นักเรียนชั้น ม.6  
               2. น.ส.สุวรรณี ล้อสินคำ                      นักเรียนชั้น ม.6
               3. น.ส.วิชุดา แก้วหาญ                        นักเรียนชั้น ม.6

           ครูผู้ฝึกสอน  ว่าที่ร้อยเอกเกียรติศักคิ์  คุณกัณหา และนายไพบูลย์  มุมอ่อน

………………………………………………………………………

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: free WP themes | Thanks to hostgator coupon and Windows hosting