งานประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้/สิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้าน 2559

การแข่งขันโครงงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้าน ประจำปี 2559

     จัดโดยสำนักจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 7 จังหวัดขอนแก่น  วันที่ 28  มีนาคม  พ.ศ. 2559

 1)  ชื่อผลงาน “เตาอบรุ่นไดโนฯ”

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับจังหวัด พร้อมเงินรางวัล 3,000 บ.  hot

g-13

นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์“เตาอบรุ่นไดโนฯ”

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน

 1. นายพิรุณ ภาไพฑูรย์                    นักเรียนชั้น ม. 6/10
 2. นางสาวแวววิมล เกษมี                 นักเรียนชั้น ม. 4/10

ครูผู้ฝึกสอน  นายไพบูลย์ มุมอ่อน และว่าที่ ร.อ.เกียรติศักดิ์ คุณกัณหา

………………………………………………………

2)  ชื่อผลงาน “เตาอบแห้งรุ่นไดโนฯ”

 •     รางวัลชมเชย ระดับจังหวัด พร้อมเงินรางวัล 2,000 บ.   hot

g-16

นายกำธร  ถาวรสถิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 
เยี่ยมชมผลงานสิ่งประดิษฐ์“ตู้อบแห้งรุ่นไดโนฯ”

g-15

นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ “ตู้อบแห้งรุ่นไดโนฯ”

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน

 1. เด็กชายวุฒิกร ตันสิทธิ                  นักเรียนชั้น ม. 2/4
 2. เด็กหญิงเกศริน เผ่าภูเวียง             นักเรียนชั้น ม. 2/4
 3. เด็กหญิงปิยะนุช ต้นลำภู                นักเรียนชั้น ม. 2/4

ครูผู้ฝึกสอน  นายสมพร รัตนวัตร์ และว่าที่ ร.อ.เกียรติศักดิ์ คุณกัณหา

………………………………………………………

3) ชื่อผลงาน “เตาพลังงานชีวมวลรุ่นไดโนฯ”

 • เกียรติบัตรระดับจังหวัด พร้อมเงินรางวัล 200 บ.  hot

g-14

นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์“เตาพลังงานชีวมวล”

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน

 1. นางสาววิชุดา แก้วหาญ                 นักเรียนชั้น ม. 6/9
 2. นางสาวสุวรรณี ล้อสินคำ               นักเรียนชั้น ม. 6/9
 3. นายปฏิภาณ    อินทะแสง               นักเรียนชั้น ม. 5/8

ครูผู้ฝึกสอน ว่าที่ ร.อ.เกียรติศักดิ์ คุณกัณหา และว่าที่ ร.ต.สถิตย์พงษ์ ศรีจิวังษา

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: free WP themes | Thanks to hostgator coupon and Windows hosting