HOME2019

การเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก

การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560

        การร่วมแสดงผลงานและแข่งขันในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม -7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ. ศูนย์ประชุมและแสดงนิทรรศการไบเทค บางนา

       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ร่วมกันส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง “เครื่องตัดฝานผัก-ผลไม้ 2 IN 1 เพื่อขอรับรางวัลโครงการ “รางวัลนักคิดประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2560 และทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ทำการพิจารณาคัดเลือกในรอบแรก และตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นแล้วเห็นว่าผลงานสิ่งประดิษฐ์เป็นประโยชน์และมีคุณภาพ วช. จึงขอให้ผลงานดังกล่าวเข้าร่วมจัดแสดงในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2560

  นักเรียนผู้เข้าร่วมแสดงผลงานและแข่งขัน ระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

                1. เด็กชายสุรพล แสงอ่อน                               นักเรียนชั้น ม.2/9
                2. เด็กชายเอกรินทร์ แนวหล้า                          นักเรียนชั้น ม.2/9
                3. เด็กชายธีรภัทร ห่มขวา                                นักเรียนชั้น ม.2/9

  ครูผู้ควบคุม  ว่าที่ร้อยเอกเกียรติศักดิ์  คุณกัณหา และ ว่าที่ ร.ต.สถิตย์พงษ์   ศรีจิวังษา 

นักเรียนที่เข้าร่วมนำเสนอผลงาน และครูผู้ควบคุม

นักเรียนที่เข้าร่วมนำเสนอผลงาน + มาสคอร์ด วช.

พี่ๆที่นำผลงานมาเข้าแข่งขันด้วยกัน

สาธิตการทำงานของสิ่งประดิษฐ์ต่อผู้เข้าชม

มีผู้สนใจในผลงาน มาก..มาย

……………………………………………………………………………………………..

0000000000000000000000

สำนักจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 7
จังหวัดขอนแก่น ปี 2558

       1) กิจกรรมการแข่งขัน”โครงงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้าน” ชื่อผลงาน “เตาพลังงานชีวมวล” วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

 • รางวัลชนะเลิศ   hot
 • เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าแข่งขันระดับประเทศ ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาค 10 จังหวัดขอนแก่น

 g-04

        นักเรียนผู้เข้าแข่งขันระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

 1. นายพิรุณ   ภาไพฑูรย์                        นักเรียนชั้น ม. 6/10
 2. นายจักรรินทร์   หยาดเกษมศักดิ์          นักเรียนชั้น ม. 4/1
 3. นายวันเฉลิม   คำเบ้า                         นักเรียนชั้น ม. 4/5

       ครูผู้ฝึกสอน   ว่าที่ ร.อ.เกียรติศักดิ์ คุณกัณหา  และว่าที่ ร.ต.สถิตย์พงษ์ ศรีจิวังษา

………………………………………………………..

กิจกรรมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559

  1)  ชื่อผลงาน “เตาอบรุ่นไดโน”
      – รางวัลเกียรติบัตรการเข้าร่วมการแข่งขัน จัดโดยสำนักงานวิจัยแห่งชาติ วช. hot

g-10

    นักเรียนผู้เข้าแข่งขันระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

  1. นายพิรุณ ภาไพฑูรย์                     นักเรียนชั้น ม. 6/10

 

  1. นางสาวแวววิมล เกษมี                  นักเรียนชั้น ม. 5/10

 

 1. นายพูรศักดิ์ รัตโน                         นักเรียนชั้น ม. 4/10

    ครูผู้ฝึกสอน  ว่าที่ ร.อ.เกียรติศักดิ์ คุณกัณหา และนายไพบูลย์ มุมอ่อน

………………………………………………………..

  2)  ชื่อผลงาน “เตาพลังงานชีวะมวล”
        – รางวัลเกียรติบัตรการเข้าร่วมการแข่งขัน จัดโดยสำนักงานวิจัยแห่งชาติ วช. hot

           แข่งขัน วันที่  1 – 6  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559

g-08

    นักเรียนผู้เข้าแข่งขันระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

  1. นางสาวอมรรัตน์ อ่อนเหลา           นักเรียนชั้น ม. 6/9

 

  1. นางสาวจินตนา กำดี                    นักเรียนชั้น ม. 6/9

 

 1. นายปฏิภาณ อินทะแสง                นักเรียนชั้น ม. 4/9

      ครูผู้ฝึกสอน  ว่าที่ ร.อ.เกียรติศักดิ์ คุณกัณหา และนายสถิตย์พงษ์ ศรีจิวังษา

………………………………………………………..

สำนักจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 7
จังหวัดขอนแก่น ปี 2559

 1) กิจกรรมการแข่งขันโครงงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้าน 

    1.1)  ชื่อผลงาน “เตาอบรุ่นไดโน”
             – รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  เงินรางวัล 3,000 บ.  hot

g-13

      นักเรียนผู้เข้าแข่งขันระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

  1. นายพิรุณ ภาไพฑูรย์                    นักเรียนชั้น ม. 6/10

 

 1. นางสาวแวววิมล เกษมี                 นักเรียนชั้น ม. 4/10

      ครูผู้ฝึกสอน  นายไพบูลย์ มุมอ่อน และว่าที่ ร.อ.เกียรติศักดิ์ คุณกัณหา

………………………………………………………..

   1.2)  ชื่อผลงาน “เตาอบแห้งรุ่นไดโนฯ”
            – เกียรติบัตรรางวัลชมเชย  เงินรางวัล 2,000 บ.  hot

g-16

      นักเรียนผู้เข้าแข่งขันระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

 1. เด็กชายวุฒิกร ตันสิทธิ                  นักเรียนชั้น ม. 2/4
 2. เด็กหญิงเกศริน เผ่าภูเวียง             นักเรียนชั้น ม. 2/4
 3. เด็กหญิงปิยะนุช ต้นลำภู                นักเรียนชั้น ม. 2/4

      ครูผู้ฝึกสอน  นายสมพร รัตนวัตร์ และว่าที่ ร.อ.เกียรติศักดิ์ คุณกัณหา

………………………………………………………..

  1.3)  ชื่อผลงาน “เตาพลังงานชีวะมวลรุ่นไดโนฯ”
         – เกียรติบัตรรางวัลชมเชย  พร้อมเงินรางวัล 2,00 บ.  hot

g-09

      นักเรียนผู้เข้าแข่งขันระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

  1. นางสาววิชุดา แก้วหาญ                 นักเรียนชั้น ม. 6/9

 

  1. นางสาวสุวรรณี ล้อสินคำ               นักเรียนชั้น ม. 6/9

 

 1. นายปฏิภาณ    อินทะแสง               นักเรียนชั้น ม. 5/8

      ครูผู้ฝึกสอน  ว่าที่ ร.อ.เกียรติศักดิ์ คุณกัณหาและว่าที่ ร.ต.สถิตย์พงษ์ ศรีจิวังษา

 

………………………………………………………..

      Page 4  “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับชาติ” …..

      Page 5  “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับชาติ” …..

 

Pages: 1 2 3 4 5

Powered by WordPress | Designed by: free WP themes | Thanks to hostgator coupon and Windows hosting