HOME2019

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 63

  ปีการศึกษา 2556

ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557 
ณ  อาคารอิมแพ็คชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

ผลงานและความสำเร็จ ในกิจกรรมการแข่งขัน 

        รางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1″  การแข่งขันกิจกรรม “ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น” ระดับชั้น ม.1-3 

         ผลการแข่งขัน   click-1

A-004

          นักเรียนผู้เข้าแข่งขันระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

               1. นายทสพร   คนสันต์                     นักเรียนชั้น ม.3/7
               2. นายปรมินทร์  เดชโฮม                   นักเรียนชั้น ม.3/7
               3. นายณรงค์ศักดิ์  วงษ์ปัญญา           นักเรียนชั้น ม.3/7

          ครูผู้ฝึกสอน  นายมีรัตน์   ฆ้องคำ และ นายสมพร  รัตนวัตร์

…………………………………………………………..

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63

  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556

ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2556 
ณ  จังหวัดนครพนม – จังหวัดมุกดาหาร

ผลงานและความสำเร็จ ในกิจกรรมการแข่งขัน

        รางวัล เหรียญทองชนะเลิศ”  การแข่งขันกิจกรรม “ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น” ระดับชั้น ม.1-3 

         ผลการแช่งขัน click-1

A105

          นักเรียนผู้เข้าแข่งขันระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

               1. นายทสพร   คนสันต์                     นักเรียนชั้น ม.3/7
               2. นายปรมินทร์  เดชโฮม                   นักเรียนชั้น ม.3/7
               3. นายณรงค์ศักดิ์  วงษ์ปัญญา           นักเรียนชั้น ม.3/7

          ครูผู้ฝึกสอน  นายมีรัตน์   ฆ้องคำ และนายสมพร  รัตนวัตร์

…………………………………………………………..

logo_a4_sm-kkn

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63

  ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต.25 ปีการศึกษา 2556

ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2556 
ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น

ผลงานและความสำเร็จ ในกิจกรรมการแข่งขัน 

       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานช่าง) ได้จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต สพม.25 ครั้งที่ 63 ในครั้งนี้ จำนวน 4 รายการ สรุปผลการแข่งขัน ได้ดังนี้

       1) รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

      ผลการแข่งขัน click-1

A300-5

              นักเรียนผู้เข้าแข่งขันระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

               1. นายทสพร   คนสันต์                     นักเรียนชั้น ม.3/7
               2. นายปรมินทร์  เดชโฮม                   นักเรียนชั้น ม.3/7
               3. นายณรงค์ศักดิ์  วงษ์ปัญญา           นักเรียนชั้น ม.3/7

              ครูผู้ฝึกสอน   นายมีรัตน์   ฆ้องคำและ นายสมพร  รัตนวัตร์

       2) รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6

     ผลการแข่งขัน click-1

A404

                นักเรียนผู้เข้าแข่งขันระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

               1. นายเรวัตร    วีระโชติ                    นักเรียนชั้น ม.6/9
               2. นายคณิตย์    กระบุตรจอม            นักเรียนชั้น ม.6/9
               3. นายภูธเนศ    จ่าชัย                     นักเรียนชั้น ม.6/9

                 ครูผู้ฝึกสอน  นายมีรัตน์   ฆ้องคำและ นายไพบูลย์  มุมอ่อน

        3) รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

     ผลการแข่งขัน click-1

A502

                นักเรียนผู้เข้าแข่งขันระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

               1. นายณัฐฐิวัตน์    ฉลาดคิด               นักเรียนชั้น ม.3
               2. นายดำรงศักดิ์    สอนเคน               นักเรียนชั้น ม.3
               3. นายธนวิทย์       มุมอ่อน                นักเรียนชั้น ม.3

                ครูผู้ฝึกสอน   นายสมพร  รัตนวัตร์และ นายมีรัตน์   ฆ้องคำ

        4) รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6

      ผลการแข่งขัน click-1

A601

             นักเรียนผู้เข้าแข่งขันระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

               1. นายพิรุน    พาไพฑูรย์                   นักเรียนชั้น ม.4
               2. นายรุ่งทวี    ชำนิกุล                       นักเรียนชั้น ม.4
               3. นายวชิระ    เริงรื่น                          นักเรียนชั้น ม.4

                ครูผู้ฝึกสอน  นายสมพร  รัตนวัตร์และ นายไพบูลย์  มุมอ่อน

Pages: 1 2 3 4 5

Powered by WordPress | Designed by: free WP themes | Thanks to hostgator coupon and Windows hosting