เอกสารใบความรู้และใบงาน รายวิชา ง33263 ชั้น ม.6

……………………………………………………………………………………………..

รายวิชา ง33261 ออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้ ชั้น ม.6
สอนโดย  ครูมีรัตน์  ฆ้องคำ

………………………………………………………………………………………………

01-ใบความรู้เรื่อง หลักการออกแบบและลักษณะประเภทของงาน ศึกษา/ดาวน์โหลด
01-ใบงานเรื่อง
 หลักการออกแบบและลักษณะประเภทของงาน ศึกษา/ดาวน์โหลด

02-ใบความรู้เรื่อง วัสดุและอุปกรณ์ในการทำงาน  ศึกษา/ดาวน์โหลด
02-ใบงานเรื่อง
วัสดุและอุปกรณ์ในการทำงาน  ศึกษา/ดาวน์โหลด

03-ใบความรู้เรื่อง เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงาน ศึกษา/ดาวน์โหลด
03-ใบงานเรื่อง เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงาน ศึกษา/ดาวน์โหลด

04-ใบความรู้เรื่อง ทักษะกระบวนการทำงาน ศึกษา/ดาวน์โหลด
04-ใบงานเรื่อง ทักษะกระบวนการทำงาน ศึกษา/ดาวน์โหลด

05-ใบความรู้เรื่อง การออกแบบเขียนแบบ ศึกษา/ดาวน์โหลด
05-ใบงานเรื่อง การออกแบบเขียนแบบ ศึกษา/ดาวน์โหลด

06-ใบความรู้เรื่อง การตัดสินใจเลือกหัวข้อ การจัดทำโครงงานอาชีพ ศึกษา/ดาวน์โหลด
06-ใบงานเรื่อง การตัดสินใจเลือกหัวข้อ การจัดทำโครงงานอาชีพ ศึกษา/ดาวน์โหลด

07-ใบความรู้เรื่อง การเขียนโครงการอาชีพ ศึกษา/ดาวน์โหลด
07-ใบงานรู้เรื่อง การเขียนโครงการอาชีพ ศึกษา/ดาวน์โหลด

08-ใบความรู้เรื่อง  การปฏิบัติงานโครงงานอาชีพ ศึกษา/ดาวน์โหล
08-ใบงานเรื่อง  การปฏิบัติงานโครงงานอาชีพ ศึกษา/ดาวน์โหลด

09-ใบความรู้เรื่อง สรุป/รายงานผลการดำเนินงานโครงงาน ศึกษา/ดาวน์โหลด
09-ใบงานเรื่อง สรุป/รายงานผลการดำเนินงานโครงงาน ศึกษา/ดาวน์โหลด

 
 

 

Powered by WordPress | Designed by: free WP themes | Thanks to hostgator coupon and Windows hosting