ผลงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับเขต สพม.25

logo_a4_sm-kkn

       งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปี 2556  

ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 จังหวัดขอนแก่น

ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2556
ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น

ผลงานและความสำเร็จ ในกิจกรรมการแข่งขัน

       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานช่าง) ได้จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในครั้งนี้ จำนวน 4 รายการ สรุปผลการแข่งขัน ได้ดังนี้

       1.รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

ผลการแข่งขัน click-1

              นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน

                    1. นายทสพร   คนสันต์                     นักเรียนชั้น ม.3/7
                    2. นายปรมินทร์  เดชโฮม                   นักเรียนชั้น ม.3/7
                    3. นายณรงค์ศักดิ์  วงษ์ปัญญา           นักเรียนชั้น ม.3/7

       2.รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6

ผลการแข่งขัน click-1

                นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน

                    1. นายเรวัตร    วีระโชติ                      นักเรียนชั้น ม.6/9
                    2. นายคณิตย์    กระบุตรจอม              นักเรียนชั้น ม.6/9
                    3. นายภูธเนศ    จ่าชัย                       นักเรียนชั้น ม.6/9

                 ครูผู้ฝึกสอน  นายมีรัตน์   ฆ้องคำและ นายไพบูลย์  มุมอ่อน

      3.รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

ผลการแข่งขัน click-1

                นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน

                    1. นายณัฐฐิวัตน์    ฉลาดคิด               นักเรียนชั้น ม.3
                    2. นายดำรงศักดิ์    สอนเคน               นักเรียนชั้น ม.3
                    3. นายธนวิทย์       มุมอ่อน                  นักเรียนชั้น ม.3

                ครูผู้ฝึกสอน   นายสมพร  รัตนวัตร์และ นายมีรัตน์   ฆ้องคำ

       4.รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6

ผลการแข่งขัน click-1

                นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน

                    1. นายพิรุน    พาไพฑูรย์                    นักเรียนชั้น ม.4
                    2. นายรุ่งทวี    ชำนิกุล                       นักเรียนชั้น ม.4
                    3. นายวชิระ    เริงรื่น                          นักเรียนชั้น ม.4

                ครูผู้ฝึกสอน  นายสมพร  รัตนวัตร์และ นายไพบูลย์  มุมอ่อน

………………………………………………………………………………….

Pages: 1 2 3 4

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: free WP themes | Thanks to hostgator coupon and Windows hosting