ผู้อำนวยการเขต สพม.25 มอบรางวัลเหรียญทองขนะเลิศ ระดับชาติ

ผู้อำนวยการเขต สพม.25 ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ

       ถือเป็นเกียรติอย่างสูง ที่ท่านผู้อำนวยการ รังสรรค์  เถื่อนนาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ได้ให้เกียรติเป็นมอบเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ แก่นักเรียนและครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.1-3 และ ระดับชั้น ม.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 ในงานประชุมผู้อำนวยการ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 25มีนาคม 2558  ณ ห้องประชุมโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

รับเกียรติบัตร-029

       ท่านผู้อำนวยการ รังสรรค์  เถื่อนนาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25  นายวิไลศักดิ์  วรรณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม และนายธนัช  ฐากุลธเนศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมได้ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพกับนักเรียนและครูที่มีส่วนได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

รับเกียรติบัตร-004

นายพิพัฒน์พงษ์  ม่วงลาด  รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  ระดับชั้น ม.1-3

รับเกียรติบัตร-006

นายรังสิมันส์  ผ่องใส  รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  ระดับชั้น ม.1-3

รับเกียรติบัตร-002

นายเปรมศักดิ์  หงษ์ทอง  รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับชั้น ม.1-3

รับเกียรติบัตร-012

นายพิรุณ ภาไพฑรูย์  รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับชั้น ม.4-6

รับเกียรติบัตร-008

นายทสพร  คนสันต์ รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  ระดับม.4-6

รับเกียรติบัตร-022

นายพงษ์สันต์ บุญไตร  รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  ระดับม.4-6

รับเกียรติบัตร-025

นายมีรัตน์  ฆ้องคำ  ครูผู้ควบคุม ระดับชั้น ม.1-3

รับเกียรติบัตร-026

นายไพบูลย์ มุมอ่อน ครูผู้ควบคุม ระดับชั้น ม.1-3

รับเกียรติบัตร-027

นายสมพร รัตนวัตร์ ครูผู้ควบคุม ระดับชั้น ม.4-6

รับเกียรติบัตร-028

ว่าที่ร้อยเอกเกียรติศักดิ์ คุณกัณหา ครูผู้ควบคุม ระดับชั้น ม.4-6

……………………………………………………………………………………………

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: free WP themes | Thanks to hostgator coupon and Windows hosting